Nepali Movie - Junge

Watch Nepali Movie - Junge....Starring –Lokendra Karki, Melina Manandhar, Ram Krishna Bajagain, Rajani Rana, Sunil Thapa, Ram Chandra Adhikari, Laxmi Giri, Ganesh Neupane..etc.

Full Episode

Source: YouTube

Starring –Lokendra Karki, Melina Manandhar, Ram Krishna Bajagain, Rajani Rana, Sunil Thapa, Ram Chandra Adhikari, Laxmi Giri, Ganesh Neupane..etc.
Story - Sunita Bajagain (Baral)
Producer - Dropada Bajagain
Director - Dayaram Dahal