Nepali Movie - Damini

Watch Nepali movie Damini. Starring: Biraj Bhatt, Rekha Thapa, Binay Anand, Rani Chatarjee... E.T.C...

Full Movie

Source: YouTube


Writer : Shivam Adhikari
Cinematography : Ram Shankar Pradhan/Raju Shrestha
choreography : Basanta Shrestha / Anthony
Action : Roshan Shrestha
Editor : Banish Shah
Director : Sanu Shakya