Nepali Movie - Punte ParadeShahan Movie Makers Presents!
New Nepali Movie - Punte Parade
Cast: Samyam Puri, Anjila Dahal,Nilu Dolma Shrepa, Najir Husan
special appearance: Priyanka Karki
Producer - Hari Mahat / Suraj Koirala / Anil Adhikari
Co-Producer: Santosh Rumba,Jay Ram Pariyar, Raj Kumar Patel
Music: Tara Prakash Limbu,Tek Nanda Lama
Sound Designer : Uttam Neupane
Concept _ Nilu Doma Sherpa
Written by Shan Basnyat


Full Movie

Video: Youtube

Cast: Samyam Puri, Anjila Dahal,Nilu Dolma Shrepa, Najir Husan and Priyanka Karki
Director - Subash Koirala
Cinematographer :Babu Shrestha
Editor: Ujjwal Dhakal
Producer - Hari Mahat / Suraj Koirala / Anil Adhikari
Co-Producer: Santosh Rumba,Jay Ram Pariyar, Raj Kumar Patel
Music: Tara Prakash Limbu,Tek Nanda Lama
Sound Designer : Uttam Neupane
Concept _ Nilu Doma Sherpa
Written by Shan Basnyat
Publicity Designer: Ananda K. Maharjan
Production co-ordinator: Subash Raj Kafle
Distributor: Darshana Arts
© Highlights Nepal Pvt. Ltd.