Nepali Movie - 3 Lovers

Movie : 3 Lovers
Director : Suresh Darpan Pokharel
Produced By
Prince (Raju) Shrestha, Sagar Pokharel, Story Pokharel
Producer For Europe
Cast : Niraj Baral, Priyanka Karki, Devu Shrestha, Pooja Sharma, Dhirendra Raj Thapa, Suman Gaire, Keshav Bhattarai, Rashmi Bhatta, Krishana Siivakoti,
Script : Shivam Adhikari
Full Movie
Source: Youtube
 
Music : Rajan Ishan, Babu Bogati
Singers : Rajan Ishan, Babu Bogati Prabisha Adhikari, Indira Joshi, Dharmedra sewang, Manisha Pokhrel, Yuvraj Chaulagain
Lyrics : Daya Ram Pandy, Devu Shrestha, Kishor Thapa
Thrills : Himal K.C
Editor : Dirgha Khadka
Cinematography : Purushottam Pradhan
Official Photographer : Kamal Shrestha (Fox Studio)
Colorist : Sudeep Shrestha
VFX : Anupam Kumar , Jeo. Gaurav
Choreography : Punam Rai, Kabiraj Gatraj, Shakar B.C